RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Okręgu PZW z/s w Opolu.

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2023 r w moim macierzystym Kole. Zezwolenie bez opłaconej składki członkowskiej będzie traktowane jako nieważne.

ZAKUP DODATKOWO

WYBÓR GŁÓWNEJ WODY POŁOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem http://pzw.opole.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży jest zezwolenie jednodniowe dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem wędkowania.
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne z wydrukiem potwierdzenia przelewu w przypadku płatności przelewem oraz:
  • dla członków PZW wraz z karta wędkarska,legitymacja członkowską.
  • dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • dla cudzoziemców z kartą wędkarską lub dowodem tożsamości.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
  2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie zanjduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmianione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Opolu.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Opolu adres ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole lub pod numerem telefonu : +48 77 454 55 54.
 11. Wędkujący zobowiązuje się przestrzegać n/w obrębów ochronnych:
  Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004, oraz decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego i uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:
  • rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. wodnego Kozielno
  • rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Nysa
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do filarów mostu Bema
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei Wojska Polskiego
  • rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II
  • rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach
  • rzekę Nysę Kłodzką obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału
  • wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice

  Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku
  • na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie "Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie, do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk
  • na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry
  • na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków
  • na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka
  • na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi
  • starorzecze rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec
  Na Kanale Odry w Zwanowicach ustanowiono na odcinku 300m poniżej śluzy zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Opolu adres ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://pzw.opole.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Okręg PZW podmiotom trzecim.

UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Malczewskiego 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pzw.opole.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jednak nie dłużej niż 5 lat.*
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych w zakresie wymaganych przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniani obowiązków statutowych

* zgodnie z zapisami w § 16 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. członek PZW podlega odpowiedzialności organizacyjnej. Na podstawie § 34 Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW z dnia 16.12.2017 r. karalność ustaje po upływie maksymalnie 5 lat od popełnienia przewinienia, dlatego nie ma możliwości przechowywania danych osobowych wędkarzy przez krótszy okres czasu.